top of page

Mga Semantik Koreleyt ng Pagkatransitibo sa mga Kwentong Sebwano

Frieda Mari Bonus-Adeva
Volume
36
Issue
1,2
Pages
-
101
159
Download

Date of publication:

June and December 2005

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng fangksyonal na dulog sa Sebwano kung saan ang wika ay tinitingnan na multiproposisyonal kung kaya't ito'y nakabatay sa mga teksto. Kalakip na rin nito ang mga komyunikatibo, kognitibo at sosyo-kultural na gamit nito. Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ang magbigay ng deskripsyon ng mga
semantik koreleyt sa Sebwano at kung papaano ito masasalamin sa morfosintaks at semantiks ng wikang ito. Kaugnay na rin dito ang
pagtukoy kung ano ang mga transitibo at di-transitibong konstraksyon.
Ito'y upang magbigay ng panimulang batayan sa pagtukoy ng sistema ng pagmamarka ng mga folcus na panlapi sa wikang ito. Sa pamamagitan ng paglalapat ng Transitivity Hypothesis nina Hopper at Thompson (1980) at ng mga sintaktik-semantik primitive ni Dixon (1994) na S, A at P ipinaliwanag sa pag-aaral na ito ang gamit ng mga Aktor Fokus at Gow/ Fokus 1UJ pan/api sa mga kwentong Sebwano. Gumamit din ng kwantitatibong pamamaraan ang pag-aaral na ito upang masukat kung anu-ano ang lebel ng pagkatransitibo ng bawat
konstraksyon. Batay sa resulta ng pag-aaral na ito, may dalawang Aktor
Fokus na panlapi ang Sebwano: ang mi-/ni-m-repleysiv at may tatlo
namang Gowl Fokus na panlapi: i-, -un, -an. At ang Pangmadaliang
Gowl Fokus na konstraksyon ang pinakatransitibong konstraksyon sa
wikang ito.

bottom of page